User-agent: * Crawl-delay : 3 Host: ugiyavepalemit.xpg.uol.com.br Sitemap: http://ugiyavepalemit.xpg.uol.com.br/sitemap.xml